EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İKİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNE VERİLEN YANIKLARDA ACİL MÜDAHALE EĞİTİMİNİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
(Evaluation Of The Effectiveness Of Emergency Care Training In Burns Given To Second-Year Nursing Students )

Author : Ayşe çolak    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 21
Page : 129-135
Cite : Ayşe çolak , (2022). HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İKİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNE VERİLEN YANIKLARDA ACİL MÜDAHALE EĞİTİMİNİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ . EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 21, p. 129-135. Doi: .
    


Summary

Hemşirelik Bölümü İkinci Sinif Öğrencilerine Verilen Yaniklarda Acil Müdahale Eğitiminin Etkinliğinin Değerlendirilmesi ÖZET Amaç: Bu çalışmanın amacı hemşirelik ikinci sınıf öğrencilerinin yanıklarda acil tedavi konusundaki bilgilerini ve bu konuda kendilerine verilen eğitimin etkinliğini değerlendirmektir. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırmanın örneklemini bir üniversitenin sağlık bilimleri fakültesinde öğrenim gören 110 hemşirelik öğrencisi oluşturmuştur. Veriler, kişisel bilgi formu ve araştırmacılar tarafından geliştirilen soru formu ile toplanmıştır. Verilerin analizinde sayı ve yüzde hesaplamaları, aritmetik ortalama ve paired t testi kullanılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalamasının 21.0±1.8 olduğu, %65.4'ünün kadın olduğu ve %59,1'inin sobalı bir evde yaşadığı belirlendi. Öğrencilerin %54.3'ü haşlanma yanığı ile karşılaştı, %29.4'ü yanan bölgeye yoğurt sürdü ve %90'ı kabarcıkları patlatmadı. Eğitim sonrası son test puan ortalaması ön test puan ortalamasından anlamlı derecede yüksekti (p<0,001). Alev yanıkları, kimyasal yanıklar, elektrik yanıkları, radyasyon yanıkları ve buz yanıklarına yaklaşım alt ölçeklerinde de ön test ve son test puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.05). Ancak haşlanma ve inhalasyon yanıklarına yaklaşımda ön test ve son test alt ölçek puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark görülmedi (p>0.05) (Tablo 3). Sonuç: Hemşirelik eğitiminde öğrencilerin teorik bilgi ve uygulamalarının arttırılması yanıklarda acil müdahale becerileri konusunda farkındalığın artmasında etkili olacaktır.Keywords
Yanık, hemşire, öğrenci

Abstract

Abstract Objective: The aim of this study was to evaluate the second-year nursing students' knowledge of emergency treatment in burns and the effectiveness of the training given to them on this topic. Method: The sample of this descriptive study was comprised 110 nursing students studying at a university health sciences faculty. The data were collected by a personal information form and a questionnaire developed by the researchers. In the analysis of the data, number and percentage calculations, arithmetic mean and paired t test were used. Results: It was found that the mean age of the students was 21.0±1.8, 65.4% were female and 59.1% were living in a house with a stove. 54.3% of the students encountered scald burns, 29.4% applied yogurt to the burned area and 90% did not pop the blisters. The post-test mean score was significantly higher than the pre-test mean score after the training (p<0.001). A statistically significant difference was also found between the pre-test and post-test mean scores in the sub-scales of approaches to flame burns, chemical burns, electrical burns, radiation burns and ice burns (p<0.05). However, no significant difference was seen between pre-test and post-test mean subscale scores in approaches to scalding and inhalation burns (p>0.05) (Table 3).Conclusion: In nursing education, the theoretical knowledge and applications of students to increase emergency response skills in burns that it will be effective in increasing awareness about.Keywords
Burns, Nurse, Student

Advanced Search


Announcements

    HAZİRAN Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    HAZİRAN ayında yayınlanacak Sayımız için  20 MAYIS Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri