EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN DERS ÇALIŞMA YAKLAŞIMLARININ İNCELENMESİ
(EXAMINATION OF STUDY LESSON APPROACHES OF NURSING STUDENTS )

Author : Fadime Gök  Filiz KABU HERGÜL, Hilal Gizem İPİÇÜRÜK  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 21
Page : 253-269
Cite : Fadime Gök Filiz KABU HERGÜL, Hilal Gizem İPİÇÜRÜK, (2022). HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN DERS ÇALIŞMA YAKLAŞIMLARININ İNCELENMESİ. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 21, p. 253-269. Doi: .
    


Summary

Amaç: Bu çalışmanın amacı hemşirelik bölümü öğrencilerinin ders çalışma yaklaşımlarını belirlemek idi. Yöntem: Bu çalışma tanımlayıcı, kesitsel tipte bir çalışmadır. Çalışma 2019-2020 Bahar yarı-yılında bir devlet üniversitesinin Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde yürütüldü. Çalışmanın evrenini hemşirelik lisans öğrencileri (n=811) oluşturdu. Örneklem seçimine gidilmeden araştırmaya katılmaya kabul eden tüm öğrenciler (n=502) örnekleme dahil edildi. Veriler öğrenci tanıtıcı bilgi formu ve “Ders Çalışma Yaklaşımı Ölçeği” aracılığı ile toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, Independent Samples t-test, One-Way Anova, Mann Whitney U ve Kruskal Wallis testleri kullanıldı. Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 20.41±1.64 olup, %83,7’si kadındı. Ders Çalışma Yaklaşımı Ölçeği puan ortalaması karşılaştırıldığında yaş, cinsiyet, öğrenim gördüğü sınıf, ekonomik durum, şu an yaşadığı yer, çalışma ortamı ve çalışma materyaline sahip olma durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu saptandı. Yirmi bir yaş üstü, erkek, üçüncü sınıfta okuyan ve öğrenci evinde kalan öğrencilerin yüzeyel motivasyonları daha yüksek olarak belirlendi. Ekonomik durumu iyi olan ve uygun çalışma ortamı olan öğrencilerin derin stratejiyi benimsediği ve yardımcı çalışma materyaline sahip olan öğrencilerin ise derin motivasyonlarının daha iyi olduğu görüldü. Sonuç ve öneriler: Araştırma kapsamına alınan öğrencilerinin derin motivasyon düzeyleri düşük olmakla birlikte, ders çalışmada ağırlıklı olarak derin strateji ve derin yaklaşımı tercih ettikleri tespit edildi. Çalışmanın daha geniş örneklem grubunda tekrarlanması önerilmektedir.Keywords
Hemşirelik eğitimi, öğrenci, öğrenme, ders çalışma yaklaşımları

Abstract

Purpose: This study aimed to determine study lesson approaches of nursing students students. Method: This study is a descriptive, cross-sectional study. The study was performed in the nursing department offaculty of health sciences at a state university in the 2019-2020 Spring Semester. The population of the study consisted of undergraduate nursing (n=811) students. Sample selection method was not used. All students (n=502) who volunteered to fill out the questionnaire were included in the study. Data were collected with a student information form and Study Process Questionnare (SPQ). Data were analyzed with numbers, percentages. mean, standard deviation, Independent Samples t-test, One-Way Anova, Mann Whitney U and Kruskal Wallis tests Results: The mean age of the students was 20.41±1.64 years and 83.7% of them were women. When the mean score of the Study Approach Scale was compared, it was determined that there was a statistically significant difference between age, gender, class, economic status, current place of residence, working environment and possession of study materials. The superficial motivation of students over the age of 21, male, studying in the third grade and staying in the student house was determined to be higher. It was seen that students with good economic situation and suitable working environment adopted the deep strategy, and students who had helpful study materials had better deep motivation. Conclusion and recommendations: Although the deep motivation levels of the students included in the study were low, it was determined that they preferred deep strategy and deep approach in their study. It is recommended that the study be repeated in a larger sample groupKeywords
Nursing education, student, learning, study approaches

Advanced Search


Announcements

    HAZİRAN Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    HAZİRAN ayında yayınlanacak Sayımız için  20 MAYIS Tarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri