EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İŞLETME YÖNETİCİLERİNİN MEZUN OLDUKLARI OKULLLARA VE BÖLÜMLERE GÖRE ANALİZİ
(ANALYSIS OF BUSINESS ADMINISTRATORS BY GRADUATES AND SCHOOLS )

Author : Nigar ÖZÇETİN    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 4
Page :
Cite : Nigar ÖZÇETİN , (2018). İŞLETME YÖNETİCİLERİNİN MEZUN OLDUKLARI OKULLLARA VE BÖLÜMLERE GÖRE ANALİZİ. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 4, p. . Doi: .
    


Summary

Özellikle 2006 yılından sonra birçok ilde yeni üniversitelerin kurulması üniversiteye yerleşen öğrenci sayısını da arttırmıştır. Özellikle eski üniversitelerin öğrenci sayısının çok yüksek olduğu işletme, iktisat, muhasebe gibi bölümlerin yeni kurulan üniversitelerde de açılması zaten yüksek olan öğrenci sayısını daha da yükseltmiş ve mezun olan öğrenci sayıları da buna bağlı olarak artmıştır. Asıl amacı işletme yöneticisi yetiştirmek olan İİBF bölümlerinin verdiği eğitimlerin oldukça önemli olduğu düşünüldüğünde şu anda istihdam edilen genel müdür, CEO veya genel müdür yardımcıları gibi yöneticilerin hangi okullardan ve bölümlerden mezun oldukları önemli bir konu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu amaçla çalışmamızda halka açık şirketlerde genel müdür, CEO veya genel müdür yardımcısı olarak çalışan yöneticilerin özgeçmişleri, şirketlerin web sitelerinde, faaliyet raporlarında ya da şirket ile ilgili haberler incelenmek sureti ile bu çalışanların hangi okul ve bölüm mezunu oldukları belirlenmeye çalışılmıştır. Böylece özellikle halka açık şirketlerin yöneticilerini seçerken hangi okul ve bölümleri tercih ettikleri de ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Çalışmanın sonucunda özellikle ODTÜ, İstanbul Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve İTÜ gibi köklü üniversitelerden mezun olan kişilerin halka açık şirketlerde yönetici pozisyonunda istihdam edildikleri ortaya çıkmıştır. Bölüm olarak bakıldığında toplam 928 yöneticinin 463’ü İİBF mezunu iken 341 yönetici, mühendislik mezunudur. Mühendislik fakültelerinden ise en fazla istihdam edilen bölümler sırası ile makine mühendisliği, endüstri mühendisliği ve inşaat mühendisliğidir. Sonuç olarak; İİBF mezunu yönetici fazla olmasına rağmen mühendislik fakültelerinden mezun olan yöneticiler de azımsanmayacak sayıdadır. Yöneticilerin işletme eğitimi almasalar bile lisans eğitimlerinde sonra İşletme alanında yüksek lisans yapabilmeleri veya yurt dışında MBA programlarından mezun olabilmeleri idari görevlerde bulunmalarında büyük katkı sağlamaktadır.Keywords
Halka Açık Şirket, Yönetici, Üniversite, Eğitim

Abstract

Especially after 2006, the establishment of many new universities in the country has also increased the number of students who have settled in the university. In particular, the number of students in business, economics and accounting departments, where the number of students of old universities is very high, has already increased even higher in newly established universities and the number of graduated students has increased accordingly. It is important to note which schools and departments managers have graduated from, such as general manager, CEO or assistant general managers, who are currently hired because the trainings given by the departments of the İİBF, which is the main aim to train business managers, are thought to be very important. For this purpose, we have tried to determine which schools and department graduates of these employees are working by examining the CVs of managers working as general manager, CEO or assistant general manager in public companies, company websites, activity reports or company reports. In this way, it has been tried to find out which schools and departments preferred by publicly traded companies in selecting managers. As a result of the study, it has emerged that people graduated from well-established universities such as ODTÜ, Istanbul University, Boğaziçi University and İTÜare employed as managers in public companies. When we look at the departments, 463 of the total 928 managers are İİBF graduates and 341 of them are engineering graduates. Among the engineering faculties, the most frequently employed departments are mechanical engineering, industrial engineering and civil engineering. As a result; Despite the fact that the administrators who graduated from the Faculty of Economics and Administrative Sciences are too many, the managers who graduated from the engineering faculties will also be underestimated. Even if managers receive business training, they may be able to graduate in Business Administration after undergraduate training or graduating from MBA programs abroad, make a great contribution to their administrative duties.Keywords
Public Company, Executive, University, Education

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri