EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING & NATURAL SCIENCES ISSN 2602 - 4136

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ENDOTRAKEAL ASPİRASYON İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
(DETERMINATION OF KNOWLEDGE LEVELS CONCERNING ENDOTRACHEAL ASPIRATION OF NURSING STUDENTS )

Author : Şerafettin OKUTAN  Serdar SARITAŞ, Ahmet ÖZDEMİR, Hasan GENÇ  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 4
Page :
Cite : Şerafettin OKUTAN Serdar SARITAŞ, Ahmet ÖZDEMİR, Hasan GENÇ, (2018). HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ENDOTRAKEAL ASPİRASYON İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ. EJONS INTERNATIONAL JOURNAL ON MATHEMATICS, ENGINEERING - NATURAL SCIENCES, 4, p. . Doi: .
    


Summary

Bu araştırmada, hemşirelik öğrencilerinin endotrakeal aspirasyona (ETA) ilişkin bilgi düzeylerini belirlemek amaçlanmıştır. Tanımlayıcı tipte yapılan araştırmanın evreni, Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü 2., 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören öğrencilerdir. Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiştir. Araştırma verilerinin toplandığı tarihlerde devamsızlık yapmamış ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan toplam 137 öğrenciye ulaşılmıştır. Araştırmanın verileri iki bölümden oluşan anket formu aracılığıyla toplanmıştır. Anketin ilk bölümü öğrencilerin sosyodemografik özelliklerinin yer aldığı sorulardan oluşmakta, ikinci bölümde ise araştırmacı tarafından literatür taranarak hazırlanan, öğrencilerin ETA’ya ilişkin bilgi düzeylerinin belirlenmesine yönelik sorulardan oluşmaktadır. Veriler SPSS 25.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler ortalama, standart sapma, frekans ve yüzde olarak verilmiştir. Verilerin parametrik analizinde t testi ve ANOVA kullanılmıştır. Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin yaş ortalaması 21.93±1.77’dir. Öğrencilerin %58.4’ü kız , %41.6’sı erkektir. Öğrencilerin %36.5’i ikinci sınıf, %32.1’i üçüncü sınıf ve %31.4’ü dördüncü sınıfta okumaktadır. Araştırmada öğrencilerin %58.4’ünün daha önce ETA’ya yönelik eğitim aldığı, %51.8’inin bu eğitimi derste aldığı belirlendi. Öğrencilerin ETA bilgi düzeyi ortalaması 13.04±2.35’dir. Öğrencilerin ETA bilgi aritmetik ortalamaları ile sosyodemografik özellikleri karşılaştırıldığında; kız öğrencilerin ortalamasının erkek öğrencilere göre yüksek ve gruplar arasındaki farkın istatistiksel açıdan anlamlı olduğu saptandı (p<0.05). Araştırmada öğrencilerin ETA işlemi ile ilgili bilgilerinin orta düzeyde olduğu sonucuna varılmıştır.Keywords
Öğrenci Hemşire, Endotrakeal Aspirasyon, Bilgi Düzeyi

Abstract

In this study, it was aimed to determine the knowledge levels of nursing students about endotracheal aspiration (ETA). The universe of descriptive research is the students in the 2nd, 3rd and 4th classes of Nursing Department of Health School of Bitlis Eren University. Sample selection has not been made in the research. A total of 137 students who were volunteered to participate in the research were not absent from the date of collection of the research data. The data of the study were collected through a questionnaire consisting of two parts. The first part of the questionnaire consists of questions about the sociodemographic characteristics of the students and the second part consists of the questions about the determination of the knowledge level of the students about ETA prepared by searching the literature by the researcher. The data were analyzed using the SPSS 25.0 package program. In the analysis of the data, descriptive statistics are given as mean, standard deviation, frequency and percentage. In the parametric analysis of the data, t test and ANOVA were used. The average age of the students included in the survey is 21.93 ± 1.77. 58.4% of the students are girls and 41.6% are boys. 36.5% of the students are in the second grade, 32.1% in the third grade and 31.4% in the fourth grade. In the survey, it was determined that 58.4% of the students had already been trained for ETA and 51.8% had taken this training. Theaverage ETA knowledge level of the students is 13.04 ± 2.35. When the socio-demographic characteristics of the students were compared with the ETA information arithmetic mean; the average of female students was higher than male students and the difference between groups was statistically significant (p <0.05). It was concluded that the information about the ETA process of the students in the study is moderate.Keywords
Student Nurse, Endotracheal Aspiration, Knowledge Level

Advanced Search


Announcements

    EYLÜL Sayısı

    VERBİS'E KAYIT S�RELERİ HAKKINDA DUYURU | Kırklareli Ticaret ve ...

    EYLÜL ayında yayınlanacak Sayımız için  20 AĞUSTOSTarihine kadar çalişmanızı YükleyebilirsinizAddress :Kazakh National Women's Pedagogical University, Almatı, Kazakhistan
Telephone :+7 778 921 0336 - 0 534 349 92 73 Fax :
Email :ejonsjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri